Danh sách sân

Sân bóng Văn Bán
Khu vực:Huyện Cẩm Khê- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Hoàng Quân
Khu vực:Huyện Cẩm Khê- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin