Danh sách sân

Sân Bóng Thái An Thanh Ba Phú Thọ
Khu vực:Huyện Thanh Ba- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hải Vương
Khu vực:Huyện Thanh Ba- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Ninh Dân
Khu vực:Huyện Thanh Ba- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin