Danh sách sân

Sân bóng cỏ nhân tạo Hoàng Vinh
Khu vực:Thị xã Phú Thọ- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo, nhà thi đấu thị xã Phú Thọ
Khu vực:Thị xã Phú Thọ- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin