Danh sách sân

Sân bóng đá trường năng khiếu
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Minh Phương
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đền Hùng
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cỏ Nhân Tạo Động Lực - Phú Thọ
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vân Phú
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nam Việt Trì
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Vân Cơ
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tuấn Anh
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đền Hùng
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đức Thịnh - Dữu Lâu
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin