Danh sách sân

Sân cỏ nhân tạo xã Hồng Thái
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cỏ Nhân Tạo Làng Tự
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo làng Trung
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá & thể thao Luxshare-ict Việt Nam
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo làng Thượng
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo KCN Vân Trung
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Xuân Tiến
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Bích Động
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Nông Lâm
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khu liên hợp thể thao An Quốc
Khu vực:Huyện Việt Yên- Bắc Giang
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin