Danh sách sân

Sân bóng Đạp Thanh
Khu vực:Huyện Ba Chẽ- Quảng Ninh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Ba Chẽ
Khu vực:Huyện Ba Chẽ- Quảng Ninh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin