Danh sách sân

Sân bóng đá Nà Tăng ( Sân Cỏ Nhân Tạo )
Khu vực:Huyện Đình Lập- Lạng Sơn
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin