Danh sách sân

Sân cỏ nhân tạo Phóng Linh
Khu vực:Huyện Hữu Lũng- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo thầy Sủng Bắc Lệ
Khu vực:Huyện Hữu Lũng- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Hải Âu
Khu vực:Huyện Hữu Lũng- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Hải Hà
Khu vực:Huyện Hữu Lũng- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Quốc Khánh
Khu vực:Huyện Hữu Lũng- Lạng Sơn
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin