Danh sách sân

Sân bóng đá Hải Lâm
Khu vực:Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo T2
Khu vực:Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tam Thanh
Khu vực:Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nam Hoàng Đồng
Khu vực:Thành phố Lạng Sơn- Lạng Sơn
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin