Danh sách sân

Sân bóng Thành Đô - Hoài Đức
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Hoài Đức
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 7
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Ngãi Cầu
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bình Minh
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phú Vinh
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cường Xuân
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đắc Sở
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lại Yên
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng gần khu quân đội K92
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng E218 - Hoài Đức
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng trường Alpha
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đức Thượng
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin