Danh sách sân

Sân Bóng Tân Hội
Khu vực:Đan Phượng- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bách Nghệ
Khu vực:Đan Phượng- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng XPHOMES
Khu vực:Đan Phượng- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng xã Hạ Mỗ
Khu vực:Đan Phượng- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Song Phượng
Khu vực:Đan Phượng- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Liên Hà
Khu vực:Đan Phượng- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo C3 Tân Lập
Khu vực:Đan Phượng- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin