Sân bóng C500 - Học viện An Ninh
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Kiệt
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin

Danh sách sân

Sân bóng Văn Phú
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Zone 9 Văn Quán
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Kiệt
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Xa La
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bắc Việt 1
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mậu Lương
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Văn Quán
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Phúc La
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hà Trì - Hà Đông
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cầu Đơ
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá La Khê
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại Nam
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Văn La
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng An Hưng
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam (VIS)
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin