Danh sách sân

Sân vận động huyện Phú Bình
Khu vực:Huyện Phú Bình- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Ngọc Lý
Khu vực:Huyện Phú Bình- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Nguyên Dũng
Khu vực:Huyện Phú Bình- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Núi Căng
Khu vực:Huyện Phú Bình- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoàng Gia Vị
Khu vực:Huyện Phú Bình- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tân Thành
Khu vực:Huyện Phú Bình- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin