Danh sách sân

Sân Tennis Công Đoàn
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Green Eco
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà văn hóa & Sân bóng đá
Khu vực:Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Thạch Tân
Khu vực:Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Lùm
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Can Lộc
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
SVĐ huyện Thạch Hà
Khu vực:Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo xã Mỹ Lộc
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Trần Phú Stadium
Khu vực:Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo thị trấn Nghèn
Khu vực:Huyện Can Lộc- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Công viên Hoàng Tử
Khu vực:Huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Kim Đoán
Khu vực:Huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
SAN CO NHAN TAO KY DONG
Khu vực:Huyện Kỳ Anh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cầu Vồng
Khu vực:Thành phố Hà Tĩnh- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bách Đại Dũng
Khu vực:Huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin