Danh sách sân

Sân bóng đá Đông Xuân
Khu vực:Huyện Đông Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá An Hưng
Khu vực:Huyện Đông Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Khánh Thành Land
Khu vực:Huyện Đông Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Nhà thi đấu Đông Sơn
Khu vực:Huyện Đông Sơn- Thanh Hóa
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin