Danh sách sân

Trung tâm đào tạo bóng bàn Thanh Sơn
Khu vực:Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân tennis Đền Hùng
Khu vực:Huyện Phù Ninh- Phú Thọ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Tam Nông
Khu vực:Huyện Tam Nông- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng My Đinh
Khu vực:Huyện Thanh Thuỷ- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Huyện Thanh Thủy
Khu vực:Huyện Thanh Thuỷ- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá cỏ nhân tạo Văn Miếu
Khu vực:Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Huy Hoàng
Khu vực:Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Gò Trì Stadium Hương cần
Khu vực:Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Quyền Sinh
Khu vực:Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng MV
Khu vực:Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Chí Linh
Khu vực:Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá (Tứ Xã)
Khu vực:Huyện Lâm Thao- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Ven Đê Cao Xá
Khu vực:Huyện Lâm Thao- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Lâm Thao
Khu vực:Huyện Lâm Thao- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Khu Công Nhân
Khu vực:Huyện Lâm Thao- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Văn Bán
Khu vực:Huyện Cẩm Khê- Phú Thọ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin