Danh sách sân

Sân Cầu Lông Cảnh Tâm
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà văn hóa Thôn Phương Bảng
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông Hoài Đức C
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu Lông Xưa Và Nay
Khu vực:Hoài Đức- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin