Danh sách sân

Sân bóng đá Cây Dương
Khu vực:Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hưng Thịnh
Khu vực:Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Như Ý
Khu vực:Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng trung tâm GDQP&AN Đại học Cần Thơ
Khu vực:Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phúc Nguyên
Khu vực:Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thăng Long
Khu vực:Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin