Danh sách sân

Sân bóng Trí Dũng
Khu vực:Quận Bình Thuỷ- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trà Nóc
Khu vực:Quận Bình Thuỷ- Cần Thơ
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Quân khu 9
Khu vực:Quận Bình Thuỷ- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Mini KiTa
Khu vực:Quận Bình Thuỷ- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin