Danh sách sân

Sân bóng đá Mini xã Vĩnh Hòa Hiệp
Khu vực:Huyện Châu Thành- Kiên Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Long Mini
Khu vực:Huyện Châu Thành- Kiên Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Sông Hậu
Khu vực:Huyện Châu Thành- Kiên Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Nguyên Trạng
Khu vực:Huyện Châu Thành- Kiên Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin