Danh sách sân

Sân banh Hải Vy
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Mỹ Tân
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini 979
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tý Đô
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini sở Tư Pháp
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tỉnh Đội
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Thịnh
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Khánh Nam
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Anh Ba
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Vành Đai
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhà văn hóa lao động Tp Cao Lãnh
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh H2
Khu vực:Thành phố Cao Lãnh- Đồng Tháp
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin