Danh sách sân

Sân bóng đá Phạm Gia
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Trường NTMK
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin