Danh sách sân

Sân bóng đá 7 Người Plus
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Anh khoa
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Banh Mini Uyên Hưng
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Futsal Phúc Thịnh
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Nam Việt
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Văn Cọp
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Huynh Đệ
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Thành Nam
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Mai Ca
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Út Hậu
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Panpon
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân banh Anh Cường
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thiên Phú
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Uyên Hưng 3
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoàng Gia
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Khánh Bình ARENA
Khu vực:Thị xã Tân Uyên- Bình Dương
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin