Danh sách sân

Sân bóng đá mini Mỹ Dung
Khu vực:Huyện Phú Hoà- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Khánh Minh
Khu vực:Huyện Phú Hoà- Phú Yên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini xã Hòa Trị
Khu vực:Huyện Phú Hoà- Phú Yên
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin