Danh sách sân

Sân bóng cỏ nhân tạo Trường Chinh
Khu vực:Thành phố Đông Hà- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Phường 2
Khu vực:Thành phố Đông Hà- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Lê Lợi
Khu vực:Thành phố Đông Hà- Quảng Trị
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Duy Đan
Khu vực:Thành phố Đông Hà- Quảng Trị
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo trường Lê Quý Đôn
Khu vực:Thành phố Đông Hà- Quảng Trị
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin