Danh sách sân

Sân vận động Huyện Yên Định
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân đá bóng Hoàng Vũ
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Viễn Quang
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lý Nhân
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Quán Lào
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin