Danh sách sân

Sân vận động Hòa Bình
Khu vực:Huyện Vĩnh Bảo- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo An Hoà
Khu vực:Huyện Vĩnh Bảo- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động làng Nhân Mục
Khu vực:Huyện Vĩnh Bảo- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Nhân Hoà
Khu vực:Huyện Vĩnh Bảo- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cựu Điện Nhân Hoà
Khu vực:Huyện Vĩnh Bảo- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Tân Liên
Khu vực:Huyện Vĩnh Bảo- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin