Danh sách sân

Sân bóng đá Hoa Động
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đông Sơn
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoàng Thịnh
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động xã Dương Quan
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ Mini
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lập Lễ
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini thôn 6-Phả Lễ
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thủy Triều
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thuỷ Đường
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Kinh Triều
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Kênh Giang
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Đà Nẵng
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Tridy
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Sơn Đào
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phương Nam
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin