Danh sách sân

Sân bóng Lĩnh Mơ - Đông Giao
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng KĐT phố Ghẽ
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đông Giao
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vĩnh Lại
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trung Tâm Vui Chơi Giải Trí Hoàng Gia
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tiến Linh
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Phú An Hoàng Phúc
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Mậu Thìn
Khu vực:Huyện Cẩm Giàng- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin