Danh sách sân

Sân bóng Chi Ngãi
Khu vực:Thị xã Chí Linh- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Wind River Licogi
Khu vực:Thị xã Chí Linh- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Tùng Lâm
Khu vực:Thị xã Chí Linh- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thuận Dựng
Khu vực:Thị xã Chí Linh- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Đại học Sao Đỏ
Khu vực:Thị xã Chí Linh- Hải Dương
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin