Danh sách sân

Sân bóng An Khánh - Yên Phong
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đông Yên
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chi Long
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá UBND Đông Thọ
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng đá thôn Đồng Thôn
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thôn Đông
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Đại
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hải Nam
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Kiên Cường
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hào Hiệp
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng An Lạc Gia
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo 299 Trác Bút
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Anh Vũ - Chi Long
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Mẫn Xá
Khu vực:Huyện Yên Phong- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin