Danh sách sân

Sân bóng Đoàn Kết
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Vô Danh
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vệ An
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Suối Hoa
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vân Dương
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bách Diệp
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Y Na
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhà văn hoá thanh thiếu niên Bắc Ninh
Khu vực:Thành phố Bắc Ninh- Bắc Ninh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin