Danh sách sân

Sân Bóng Hải Nam - Bắc Giang
Khu vực:Huyện Yên Dũng- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Huyện Yên Dũng
Khu vực:Huyện Yên Dũng- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân thể thao xã Tân Tiến
Khu vực:Huyện Yên Dũng- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lịm Xuyên
Khu vực:Huyện Yên Dũng- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Phương huệ
Khu vực:Huyện Yên Dũng- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Nội Hoàng
Khu vực:Huyện Yên Dũng- Bắc Giang
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hương Tiến
Khu vực:Huyện Yên Dũng- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đồng Phúc
Khu vực:Huyện Yên Dũng- Bắc Giang
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng đá Cỏ nhân tạo Quỳnh Sơn
Khu vực:Huyện Yên Dũng- Bắc Giang
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin