Danh sách sân

Sân bóng Mini Minh Đức Nội Xá
Khu vực:Ứng Hòa- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Quảng Phú Cầu
Khu vực:Ứng Hòa- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vũ Hiệp
Khu vực:Ứng Hòa- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thùy Dương
Khu vực:Ứng Hòa- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin