Danh sách sân

Sân bóng nhân tạo Hùng Sơn
Khu vực:Huyện Đại Từ- Thái Nguyên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Tuyết Quang
Khu vực:Huyện Đại Từ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng trường THPT Đại Từ
Khu vực:Huyện Đại Từ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Yên Lãng
Khu vực:Huyện Đại Từ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Phú Thịnh
Khu vực:Huyện Đại Từ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin