Danh sách sân

Sân bóng Cây Bưởi-Old Trafford
Khu vực:Huyện Đồng Hỷ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chính Vân
Khu vực:Huyện Đồng Hỷ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Duy Hòa
Khu vực:Huyện Đồng Hỷ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Kiên Sơn
Khu vực:Huyện Đồng Hỷ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lành Dũng Cổng Chào Làng Cháy
Khu vực:Huyện Đồng Hỷ- Thái Nguyên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cây Bưởi
Khu vực:Huyện Đồng Hỷ- Thái Nguyên
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin