Danh sách sân

Sân bóng Bản Chau Stadium
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bản Dửn
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bản Cá
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bình An - bản Tông
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Picenza Sơn La
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Sung Phong
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Tây Bắc
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Quyết Thắng
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng X ZONE
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thành Công - Chuyên Sơn La
Khu vực:Thành phố Sơn La- Sơn La
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin